GPS。

大家好:
本群組純粹用作交友及聊天平台,,別無他意,,,大家可以系度吹水,傾計,有時可能約出黎玩(: 歡迎各位加入(: (鐵手)
如有類同.實屬巧合