Hội thành viên TOPICA NATIVE

Đây là group cho những thành viên đã, đang, và chưa/sắp tham gia... chương trình tiếng Anh TOPICA NATIVE
Các bạn có thể:
- Trao đổi thông tin về khóa học
- Đăng tin chuyển nhượng cũng như tìm mua khóa học
- Chia sẻ kinh nghiệm bản thân
- LÀM QUEN KẾT BẠN
- Nhận các thông tin mới nhất về chương trình