ЩАСТЛИВ БРАК В ИСЛЯМА

Щастливият брак в исляма, като част от благополучието в семейството е една част от рая. В днешно време върху отношенията в семейтвото играят роля редица фактори, които до една или друга степен възпрепятстват нормалните взаимоотношения, които религията регламентира. Най-неодобряваното позволено действие от Аллах Теаля е развода. Разводът е също едно от най-почитаните дейности на сатаната. За израстването на една пълноценна морална личност в общестовото и да бъде полезна на останалите, стабилното и богобоязвливо семесйтво е задължително. Щастливият брак в исляма предполага и шастливо поколение, което да е от полза за другите в общността.