K10ITUS - Công nghệ phần mềm

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm - Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM