Bachelor of Business Administration (Management):Spu

สำหรับทุกคน ในคณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการ กลุ่มสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยกระจ่ายข่าวสารต่างๆ เช่นในการส่งงาน การเข้าเรียน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคน

***ใครที่ชื่อตกหล่น มาเม้นบอกไว้นะ ส่วนใครที่รำคานไม่อยากร่วมกลุ่ม ก็มาบอก จะเอาชื่อออกให้