Amalipe - Veliko Turnovo

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” е основан през 2001 г. във В. Търново. Организация работи както на местно, така и на национално ниво и реализира дейности, насочени към формиране и изпълнение на политики за интеграция на ромската общност. Работата на Центъра е концентрирана в следните сфери:

- Образование: Център ”Амалипе” реализира образователни дейности в над 200 училища в цялата страна. През 2002 г. организацията инициира – съвместно с МОН - въвеждането на СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” и от тогава методически и организационно подпомага този СИП, който понастоящем се изучава в цялата страна.

В община В. Търново Център „Амалипе” инициира процес на извеждане на нормално развити деца от помощното училище и интегрирането им в масовите училища в гр. В. Търново. В тази насока бе изградено устойчиво партньорство с училищата в града и бе реализиран цялостен проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”

- Застъпничество: Център „Амалипе” провежда застъпническа дейност на международно, национално и местно ниво. Организацията използва със застъпническа цел съществуващите консултативни механизми: представители на Център „Амалипе” са избрани в Комитетите за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Конкурентоспособност” и Националната стратегическа референтна рамка; организацията е член на Консултативния съвет за образователна интеграция към МОМН, на Съвета за интеграция на ромите към МТСП и на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към МС;

- Провеждане на системен мониторинг и оценка на дейността на институциите, ангажирани с интеграцията на ромската общност в България – на национално и местно ниво;

- Запазване и обновяване на ромската идентичност чрез събиране, обработване и популяризиране на най-добрите образци на ромската култура (устен фолклор, празнично-обредна система и т.н.), за да бъдат спрени процесите на асимилация. В същото време усилията на организацията са насочени към промяна на негативните нагласи и преодоляване на стереотипите към ромите от заобикалящото население, към решаване на наболели промени на ромската общност по места и т.н. Организацията е издала 7 изследвания върху идентичността, историята и традиционния приказен и празничен фолклор на ромите от Централна България. В тази насока са заснети два видеофилма, свързани с календарните празници на ромите-калдараши и с идентичността на турскоезичните роми (миллет).

Председател на Център „Амалипе” е Деян Колев – наблюдател в Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси” и член на Консултативния съвет за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.