Taga LA OPINION AKO/KAMI

Mga taga LA OPINION, adi grupo piggibo para dawa arayo magkabinistuwan mga taga paryo barangay. Kanatong patron si San Ramon Nonato na amo osad sa naggagabay kanato mapamuya muya o kadipisilan sa buway. Dawa sari kita sa kinaban -
MAYNA!!! LET'S HAVE FUN.