ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στοιχεία Εταιρείας
https://echamber.lcci.gr/eChamber/login.php?action=sMember®isterID=14450&back=kad&kad=42&page=5
Κινητό τηλέφωνο: 6976875121