I&G Insurance Brokers

Услугите, предлагани от "АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД, могат да бъдат обобщени в следните раздели:

Извършване на застрахователен одит - преглед и оценка на съществуващи застрахователни полици;
Предложения за оптимизация на застрахователните схеми, позволяващи планиране и минимизиране на годишните застрахователни разходи;
Предоставяне на информация за световната застрахователна практика;
Професионална оценка и управление на риска;
Проучвания и анализи, базирани на най- актуалната информация за състоянието на българския застрахователен пазар;
Консултации при подготовката и провеждане на специализирани търгове и обществени поръчки;
Посредничество и координация при уреждане на презастрахователни и съзастрахователни сделки;
Организиране на специализирани семинари и посещения на международни експерти;
Договаряне на индивидуални схеми за участие в печалбата при ниска квота на щетимост;
Информация и съвети, свързана със застрахователно- правната и счетоводна защита на нашите клиенти;
24 - часа дежурни асистанс телефони;
Осигуряване на вещи лица при уреждане на застрахователни обезщетения;