Liên minh CVA - Ams - CNN đồng tâm hiệp lực đối phó với thi tốt nghiệp

Teacher calls it cheating, We call it teamwork :>
....
...
..
.
CVA - Ams - CNN....together we can do it \m/