18+

18+ ជាក្រុមសំរាប់យុវវ័យ ធ្វើការចែករំលែក ចំណេះដឹង ការកំសាន្ត បទពិ...សោធន៌ ការងារ សុខភាព រសជាតិជីវិត មុខរបរ ការទំនាក់ទំនង ការសិក្សា ស្នេហា សេរីភាព។ល។
ហាមដាច់ខាតផុស រូបភាពអាអាភាសគ្រប់ប្រភេទ។