Khoa Luật-Kinh Tế Quốc Dân

Để là thành viên bạn phải gửi yêu cầu và gửi tin nhắn lí lịch cho Admin (họ tên, làm j/học gì) để tránh spam.
1 số website hữu ích về Khoa Luật KTQD:
- http://www.khoaluat.neu.edu.vn/index.aspx
- http://vpluatktqd.com/