Barobachze farzanegan semnan

لحظات عاشقی را بیاد آور...
مرور کن تک تک بوسه هایی را که عاشقانه نثار هم کردیم...
عزیزم فراموشی افیون عشق است...
مرگ عشق ما در روز جدایی ما نیست بلکه روز مرگ عشق ما روز فراموش کردن عاشقانه های ماست. فوآد قلب مطمئن