UNSS Potok 161 Grypa 1611

Икономическата система се представя от два агрегирани икономически сектори. Общият размер на кр. потребление се проектира на 120 000 млн. лв. Приносът в структурата на кр. потребление през Т+1 година на секторите се предвижда да бъде:
-за сектор 1 - 40%
-за сектор 2 - 60%
като се използва прогнозната информация за общия размер на кр. продукт и неговата структура, както и информация за интензивността на междусекторните връзки през Т+1 год.
-технологичната матрица, характеризираща преките материални разходи за производството на единица брутопродукция има следните стойности: А= | 0,04 0,26 |
| 0,35 0,45 | B= | 1,26 0,56 |
| 0,80 2,20 |
Да се даде отговор:
1) Ще се появят ли смущения във функционирането на икономическата система при проектираните параметри на развитието на икономическата система по сектори?
2) Да се разработи планова таблица инпут-аутпут и да се анализират получените резултат. и отвореният въпрос: За какво могат да се използват елементите на (Е-А)-1 в в процеса на разработване на националната стратегия за развитие и преструктуриране на иконномиката.