Ilngxaki Zothando e Ziphunzana ne Braelyn

Apha liqonga locebisana xa kukho bani onento emhluphayo efuna isisombululo thina siyakucebisa uthathe isigqibo wena nantonina ekudlayo yiza nayo sinako nokunye okunintsi okonwabisayo sizincokolela phof
kukho imimiselo nemiqathango umntu ekuhlala kukhalwa ngaye apha kuba engakwazi uthetha kakuhle ufumana indawo emfaneleyo ngoko ke nina sanuthukana naye
uba ungaphantsi kwe minyaka eyi 18 awamkelekanga kule Group ndabulela ngentsebenziswano
elikhasi lisungulwe nge
(29/09/14)

Time : 17:40
Enkosi: