BO PHAN BAT DONG SAN_PPV GROUP_HTTP://KETOANPPV.COM.VN

DAO TAO & DICH VU: LAP DU AN KINH DOANH BAT DONG SAN + KE TOAN THUE & QUYET TOAN THUE BAT DONG SAN + DIEU HANH CHUOI DU AN BAT DONG SAN (C.E.O)+ THAM DINH GIA BAT DONG SAN + DANH GIA RUI RO TRONG KINH DOANH BAT DONG SAN + .. +MUA + BAN + CAN THUE + CHO THUE + DICH VU ..VV BAT DONG SAN TREN TOAN QUOC.
LIEN HE: HUYNH THANH PHONG (CU NHAN.QUAN TRI THUONG MAI - THAC SI. QUAN TRI KINH DOANH - CU NHAN.CONG NGHE THONG TIN - KY SU.XAY DUNG DAN DUNG VA CONG NGHIEP - KY SU.CAU DUONG - KIEN TRUC SU)
DIEN THOAI: 01266633331
EMAIL: [email protected]
WEBSITE:HTTP://WWW.KETOANPPV.COM.VN/