Restauracje, kawiarnie, bary, PROMOCJE

Żeby odnieść sukces rynkowy należy nie tylko rozpoznać potrzeby nabywców, zaoferować im usługi odpowiadające ich oczekiwaniom, ustalić przystępne ceny i zapewnić klientom dogodne warunki korzystania z oferty usługowej. Konieczne jest także poinformowanie konsumentów o świadczonych usługach, ich specyfice i atrakcyjności, a w efekcie zainteresowanie ich ofertą oraz zachęcenie do skorzystania z niej. To ważne zadanie realizowane jest przez kompleks działań zwanych promocją.

Termin promocja wywodzi się z łacińskich słów: promotio, promorere, co oznacza poparcie, szerzenie. Promocja /obok produktu, ceny i dystrybucji/ jest jednym z instrumentów mixu marketingowego, a jej celem jest przede wszystkim wspieranie i aktywizowanie sprzedaży, poprzez informowanie o ofercie, przypominanie o niej oraz nakłanianie do zakupu. Istnieje wiele form działań promocyjnych, tworzących tak zwany mix – promocyjny, w którym wyróżnić można 5 zasadniczych grup instrumentów, a mianowicie reklamę, promocje osobistą, promocję sprzedaży, promocję bezpośrednią (tzw. marketing bezpośredni) oraz propagandę marketingową. Każdy z wymienionych instrumentów ma swoją charakterystykę, odróżniającą go od innych. Dobór instrumentów zależy od specyfiki biznesu – stosujący je manager powinien stosować je w sposób zintegrowany, mając na uwadze fakt, iż znaczenie i efektywność poszczególnych działań promocyjnych są zróżnicowane.