Tambayan sa banwaan nin PASACAO

Ini pong satuyang TAMBAYAN naimukna sa sulamenteng obheto na magkahirilingan, magkaurulay-ulay asin magkaburunyog an gabos na mga taga Pasacao, na yaon mismo sa satuyang padangat na banwaang Pasacao asin sa iba tang mga kahimanwa na yaon sa manlain-lain na parte kang satuyang kinaban. Gibuhon ta pong maogma, dayaday asin libre sa anuman pong kabulastugan ang satuyang mga ipopost para sa ikararahay asin karahayan kang satuyang mga miyembro asin nakikitambay sa satuyang banwaan. Dai ta po ini gibuhong PRODUCT ADVERTISING WALL o ADVERTISING PAGE para sa pansadiring interes na nagiging SPAM na sa page....Cheers mga Katambayers..........
Dios Mabalos po!