Hoj nhung aj bj nguoj yeu bo roj - cung nhau chja se

Rat hoan nghen cac ban da ja nhap nhom . Hay cung nhau chja se nhưng njem vuj noj bun ma cac ban da gap phaj trog tjnh ju cung như trog cuoc sôg . Chuc tat ca co nhưng phuc gjay thoaj maj .