Việc làm cho SV ngành Kế toán

- Cung cấp thông tin miễn phí việc làm cho Sinh viên ngành Kế to...án
- Trang bị những kiến thức, kỹ năng thực tế cho Sinh viên ngành Kế toán.
- Tăng cường cơ hội tìm việc làm cho Sinh viên mới tốt nghiệp.
- Các tiện ích khác,...