(පරිගණක උදව්)-Pc Helps & Films Software and more

ඔබගේ පරිගණකය ආශ්‍රිත්‍ර නැගෙන්න‍ා වු ප්‍රශ්න කරදර සහ ඔබ ප්‍රිය කරන චිත්‍රපටි මෙවැනි සියලු දේ අසා දැනගැනීමට හා ලබා ගැනීමට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා$$$$$$$$$$$$$$♠♠♠♠♠♠♠♠◘◘◘◘○○• ♣♣♣♣♣♣♣♣◘◘◘◘◘◘○○○♠♠♠♠♠♠♠♠$$$$$$$$$
(සමහරෙක් යම් දෙයක් දන්නා බැවින් සමහරෙක් යම් දෙයක් නොදන්නා බැවින් මෙවැනි සෑම දෙයකටම ඔබගේ ගැටලුව ලෙහා ගැනීමට ඉක්මනින් ඔබට පිළිතුරක් දීමටයි ‍අපගේ බලාපොරොත්තුව..........♣
------------------------------------------------------------
කරැණාකර මෙම නීති පිළිපදින්න.......
1).දැන්වීම් කටයුතු කිරීම තහනම්
2).වෙන Page වල Blog සයිට් වල එක එක Link කෙලින්ම දීම තහනම්
3).රටේ නැති ප්‍රශ්න ඇසීමෙන් වළකින්න
4).සදාචාරාත්මකව ගෘපයේ හැසිරිය යුතුය
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
නිල ෆේස්බුක් පිටුව :

LIKE US █►http://goo.gl/BsIVJR

නිල වෙබ් අඩවිය:http://pclokayak.blogspot.com/