ខ្មែរពិត Real Khmer

គោលបំណងដែលយើងខ្ញុំបង្កើតGroupនេះឡើងដើម្បីអោយកូនខ្មែរគ្រប់រូបចេះស្រលាញ់ប្រពៃណីវប្បធម៍ជាតិរបស់ខ្លួននិងដើប្បីស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅស្រុកខ្មែរយើង។.
==========================ផលប្រយោជន៏==========================
-ដើម្បីចូលរូមផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលបានកំពុងកើតឡើង រឺ បញ្ហាសេដ្ផកិច្ច -ល-
-ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលថ្មីៗជានិច្ចនិងមិនបំភ្លើសហូសពីការពិត -ល-
-យល់ដឹងពីការវិវឌ្ឈនរបស់ឧបករណ៏អេឡិចត្រូនិចថ្មីៗ និង ដំណោះស្រាយ
==========================បំរាម==========================
- ហាមសរសេរប៉ះពាល់ដល់រឿងបក្សនយោបាយ រូបអាសអាភាស ដែលប្រាស់ចាកពីវប្បធម៍ សីលធម៍
- ហាមប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៏មិនសមរម្យ និង ការជេរប្រមាថមើលងាយចំពោះបុគ្គលណាមួយ (រួមទាំងសមាជិកទាំងអស់)
- ហាមធ្វើការវាយប្រហារទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ ឬគេងចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
- ហាមបង្ហោះតំណមផ្សេងៗដូចជាគេហទំព័រអាសអាភាស មេរោគផ្សេងៗ និង គេហទំព័រផ្សេងៗទៀតដែលខុសច្បាប់-ល-។
-សង្ឈឹមថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាកុំPostអ្វីដែលមិនពិតនិងប៉ះពាល់ដល់ជាតិសាសខ្លួន៕