‫دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان‬

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
http://civil.semnan.ac.ir/
انجمن علمی عمران دانشگاه سمنان
https://www.facebook.com/susace
مسابقات سازه ماکارونی
http://polmakaroni.ir/