ពិភពចែករំលែកចំរៀងនិងការកំសាន្ត

នៅទីនេះមិត្តភ័ក្តទាំងអស់អាចpostនឹងផ្សព្វផ្សាយដោយសេរីប៉ុន្តែសូមបងប្អូនកុំpostរូបភាពអាសអាភាសបើអញ្ចឹងAdminនឹងដកចេញពីGroup