Hội Những Youtube Partner Lifentw.com Và Quizgroup.com

Group chỉ dành cho các youtube partner lifentw và quizgroup.
điều kiện tham gia group:
chứng minh được mình có tài khoản thuộc hai network này, inbox thông tin cho ad:
https://www.facebook.com/TuanOxiOfficial