K54 Học viện Tài chính - Ngôi nhà Đại Bàng

Nơi giái đáp mọi thắc mắc của sĩ tử, tư vấn tuyển sinh, chia sẻ ...từ các anh chị khóa trên..... và chào đón k54, thế hệ sinh viên mới sẽ tiếp nối truyền thống SV Tài chính hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành !!!