วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2480 ชื่อเดิมคือ โรงเรียนช่างไม้อุบลราชธานี รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 เรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นต้น 3 ปี พ.ศ. 2498 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้รวมโรงเรียนช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างตัดผมเข้าเป็น
โรงเรียนเดียวกัน แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างอุบลราชธานี

พ.ศ. 2503 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้อยู่ใน โครงการช่วยเหลือของสนธิสัญญาป้องกันเอเซียตะวันออกเฉียง ใต้ (SEATO) รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) เข้าเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ
พ.ศ. 2510 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้อยู่ในโครงการช่วยเหลือของโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ของรัฐบาลไทย
พ.ศ. 2514 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานี
พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
พ.ศ. 2524 มีการคัดเลือกและประกาศของกรมอาชีวศึกษาให้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรม
อาชีวศึกษาประจำปี 2525
พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตร ปทส. สาขาเครื่องกล วิชาเอกเทคนิคยานยนต์
พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตร ปทส. สาขาเทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล
พ.ศ. 2538 เปิดสอน ระบบทวิภาคีและระบบสะสมหน่วยกิตในระดับ ปวช.ระบบทวิภาคีเปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างเชื่อม, และช่างอิเล็กทรอนิกส์ระบบสะสมเปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างกล, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างก่อสร้าง
พ.ศ. 2540 เปิดสอนภาคสมทบ ระดับ ปวช. และ ปวส. ี
พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ปวส. จาก ม.6 ทุกแผนกวิชาช่าง ี
พ.ศ.2543 เปิดสอนระดับ ปวส. สายตรงเรียนระบบทวิภาคี ทุกแผนก วันที่ 28 สิงหาคม 2543 อนุมัติให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ี
ปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

มีพื้นที่ 84 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ี
หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047 หมายเลขโทรสาร 261077

รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสร้าง

- อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า สร้าง ปี พ.ศ. 2511 พื้นที่ 1,284 ตารางเมตร
- อาคารปฏิบัติการช่างอิเล็กทรอนิกส์ สร้าง ปี พ.ศ. 2511 พื้นที่ 1,392 ตารางเมตร
- โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ สร้าง ปี พ.ศ. 2511 พื้นที่ 704 ตารางเมตร
- โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกล สร้าง ปี พ.ศ. 2511 พื้นที่ 896 ตารางเมตร
- โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อม สร้าง ปี พ.ศ. 2511 พื้นที่ 644 ตารางเมตร
- โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง สร้าง ปี พ.ศ. 2511 พื้นที่ 644 ตารางเมตร
- โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน สร้าง ปี พ.ศ. 2528-2530 พื้นที่ 572 ตารางเมตร
- อาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง สร้าง ปี พ.ศ. 2511 (ปรับปรุงเป็นศูนย์เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 7 ห้อง เป็นสำนักงาน 7 ห้อง)
- อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง สร้าง ปี พ.ศ. 2529 - 2530
- อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง สร้าง ปี พ.ศ. 2536 - 2537
- อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง สร้าง ปี พ.ศ. 2539 - 2540
- อาคารอำนวยการ สร้าง ปี พ.ศ. 2511
- หอประชุมและโรงอาหาร สร้าง ปี พ.ศ. 2511
- อาคารบ้านพัก 41 หลัง