YOUR BODY IS TEMPLE OF GOD+++PASTOR ANDREAS

عیسی به مریم مجدلیه ظاهر می شود
۱۱ اما مریم‌ بیرون‌ قبر، گریان‌ ایستاده‌ بود و چون‌ می‌گریست‌ به‌سوی‌ قبر خم‌ شده‌، ۱۲ دو فرشته‌ را که‌ لباس‌ سفید در بر داشتند، یکی‌ به‌ طرف‌ سر و دیگری‌ به‌ جانب‌ قدم‌، در جایی‌ که‌ بدن‌ عیسی‌ گذارده‌ بود، نشسته‌ دید. ۱۳ ایشان‌ بدو گفتند: “ای‌ زن‌ برای‌ چه‌ گریانی‌؟” بدیشان‌ گفت‌: “خداوند مرا برده‌اند و نمی‌دانم‌ او را کجا گذارده‌اند.” ۱۴ چون‌ این‌ را گفت‌، به‌ عقب‌ ملتفت‌ شده‌، عیسی‌ را ایستاده‌ دید لیکن‌ نشناخت‌ که‌عیسی‌ است‌. ۱۵ عیسی‌ بدو گفت‌: “ای‌ زن‌ برای‌ چه‌ گریانی‌؟ که‌ را می‌طلبی‌؟” چون‌ او گمان‌ کرد که‌ باغبان‌ است‌، بدو گفت‌: “ای‌ آقا اگر تو او را برداشته‌ای‌، به‌ من‌ بگو او را کجا گذارده‌ای‌ تا من‌ او را بردارم‌.” ۱۶ عیسی‌ بدو گفت‌: “ای‌ مریم‌!” او برگشته‌، گفت‌: “ربونی‌ (یعنی‌ ای‌ معلم‌).” ۱۷ عیسی‌ بدو گفت‌: “مرا لمس‌ مکن‌ زیرا که‌ هنوز نزد پدر خود بالا نرفته‌ام‌. و لیکن‌ نزد برادران‌ من‌ رفته‌، به‌ ایشان‌ بگو که‌ نزد پدر خود و پدر شما و خدای‌ خود و خدای‌ شما می‌روم‌.” ۱۸ مریم‌ مجدلیه‌ آمده‌، شاگردان‌ را خبر داد که‌ “خداوند را دیدم‌ و به‌ من‌ چنین‌ گفت‌.”