Kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân

Đào tạo thực hành Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng (Bộ Tài chính...), Nghề kế toán, Kế toán máy, Kế toán thuế, Marketing, Bán hàng... CEO, CFO, Đại học Kinh tế quốc dân. 04.38693612 , 04.32121005. www.ketoankinhtequocdan.com.vn