BHARTI JANTA PARTY KANPUR (namo)

Har har modi, ghar ghar modi