ADVICE 4 CAREERS, EMPLOYMENT & BUSINESS

Apha sicebisana ngemisebenzi, ingqesho... nezamabhizinisi.. Injongo kuphuhlisana, sincedisane ngenjongo zoba sibone amalungu ephumelela. Sicela intsebenziswano amalungu athobele umgaqo ngokuthi ahlale kumxholo nenjongo zokwakhiwa kwe group. Thnx by Order Admin

People must provide more information nge company le i advertiser i jobs We plead with members to exercise caution xa bebona uba i advert ayicacanga or ayithembakali masiqale siyiphande sonke before abantu baye kuyo especially ezindawo zifuna abantu babhatale imali kodwa bafuna umsebenzi