วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ๑๑๓๓๑๐๑

ศึกษาขอบข่ายความสำคัญของเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน กระบวนการสอนการเรียนรู้ วิธีระบบ กระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะกับการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้บนโครง่ายเทคโนโลยี