PARLIAMENT lase ZINCUKUTHWINI "EBOVINI"

ZIZINTO NJE
EZINCINCI
EZINOKUBANDISA
ENDODENI:
1. Ukucela imali rhoqo endodeni
ingathi
ubhatalisa impundu zakho.
2. Ukupager i4wn yendoda
(uzobona
le
uyikhangelayo cc).
3. Ukulanda indoda etywaleni
isahleli
nabangane (kukunya straight
oko).
4. Ukushiya ipenty zakho
endlini
yendoda
(uthi mazithiweni ngubani?).
5. Ukuhlomla gqitha xa indoda
incokola
nabangane bayo(ungenaphi ke
wena?).
6. Ukupheka intsente xa
usonqena
upheka
(phofuubucelwe ngubani?).
7. Iweekend iphela ngeCawe nt
ngolwesibini xa ubutakile (ispace
cc
plz).
8. Awuphathi hand bag xa
utakayo
(uthembe ntoni?).
9. Unento evuka qho uyochama
(kwenze
njani umgulisa nje omnye
umntana).
10. Kwakhala i4wn yendoda
kwaxhuma
wena kuqala (yeyenu nobabini
na?).
11. Ubangabuya yipenty enye
(sisikhumba
senkomo na?).
12. Oko yaba yindoda
ngaphezulu
kanti
wena (wow isintu bawo).
13. Isiqhazolo sentsini phakathi
kwabantu
uhlaza bani? (Rhaa ezontloni).
14. Awuyilalisi indoda yintoni?
Ingathi
ubhatele (ngamasimba ke
lawo)......
# ndakxelela