Gönen Kadın Meclisi

GÖNEN KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Tanım, Amaç, Dayanak, Kapsam, İlkeler
Tanım
MADDE 1- Kent içinde yaşayan kadınları din, dil, ırk, kültür, sınıf eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil etmek üzere kurulan kadının özgür demokratik ve doğrudan katılımına dayanan, Gönen Kent Konseyi bünyesinde çalışan bir meclistir.

Amaç
MADDE 2- Kadınların; toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat, spor .... vb alanlarda söz sahibi olması, kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak.

Dayanak
MADDE 3- Bu tüzük, Gönen Kent Konseyi Tüzüğü ve çalışma yönergesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 4- Kadın meclisinin amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

İlkeler
MADDE 5- Kadın meclisinin çalışma ilkeleri
a-Kadın meclisi cinsiyet ayrımcılığına dayalı eğitim, hukuk, sağlık, ekonomik, siyasal,kültürel ve toplumsal alanlardaki tüm uygulamalara karşı mücadele eder.
b-Kadın meclisi bağımsız olarak çalışır ve hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapmaz.
c-Kadın meclisi her türlü siddete karşıdır.
ç-Çalışmalara katılımda devamlılık esastır. Üç toplantıya üst üste katılmayan üye pasif konuma düşer ve durum kendisine yürütme kurulunca bildirilir.
d-Görüşülen konu ve tartışmaların niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yönelik olmalıdır.
e-Kadın meclisi üyelerinin ortak kararı çerçevesinde ve tüzük maddeleri gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur.
f-Kadın meclisinde alınan kararlar ve görevlerin getirmiş olduğu ayrıcalıklar özel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz.
g-Kadın meclisi kamu görevi için aday olan herhangi bir kişiyi destekleyemeyeceği gibi,bir adayın leh ve aleyhinde toplantılar yapamaz ve beyanatta bulunamaz.
h-Kadın meclisi yaşamın her alanında kadın erkek eşitliğine önem verir.
i- Anayasanın uluslar arası sözleşmelerin ve kanunların engellilere tanıdığı tüm hakların sağlanması yolunda çalışır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Meclisin Oluşumu ve Organları

Genel Hükümler
MADDE 6-
a- Meclisin tüm organları belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Yapılan açık oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamada eşitlik çıkması durumunda kura çekilir. Toplantılar aksine alınmış bir karar yoksa herkese açıktır.
b- Meclis ve çalışma gruplarına üye olan herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Hiç kimse bu hakkın engellenmesine yönelik çalışma yapamaz. Toplantılarda görüşmelerin demokratik usullerde yapılması ve herkese söz hakkı verilmesi esastır.
c- Bu tüzükte yer almayan konuların çözümü için karşılıklı görüşme ve uzlaşma temel yöntemdir.
d-Aralıksız üç toplantıya katılmayan üye pasif üye konumuna düşer.

Meclis Oluşumu
MADDE7- Kadın meclisi çalışmalarına ve toplantılarına Gönen’de yaşayan tüm kadınlar katılabilir. Meclis, üye kaydı yaptıran aktif üyelerden oluşur.

Meclis Organları
MADDE 8- Kadın meclisi aşağıdaki organlardan oluşur.
a-Genel Kurul
b-Yürütme Kurulu
c-Çalışma Grupları

A-GENEL KURUL
MADDE 9-
a-Kadın meclisinin en yetkili organıdır. En az 15 aktif üyeden oluşur.
b-Genel kurulun ilk toplantısına meclisin kurulmasına ilişkin Kent Konseyi Genel Kurulunca görevlendirilen üye başkanlık eder.Bu toplantıda iki yıl süre görev yapmak üzere meclis başkanı; başkan yardımcısı ve yazmandan oluşan Divan Heyeti seçilir.Süre sonunda yapılacak
ilk toplantıda gruplar kendiliğinden yeni yürütmelerini belirler ve konsey Genel Sekreterliğine bildirirler.
c- Divan başkanının herhangi bir sebeble ayrılması durumunda 10 gün içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır ve yeni divan başkanı seçilir. Diğer üyelerden boşalma olması durumunda olağan ilk toplantıda yeni üye seçimi yapılır.
ç- Toplantılara meclis başkanı başkanlık eder. Bulunmaması halinde yardımcısı, her ikisinin de olmaması durumunda başkanın görevlerini yazman üstlenir. Sekreterya hizmetleri yazman tarafından yürütülür; görüşler, projeler ve önerilere ilişkin meclis toplantı tutanakları Kent Konseyi Genel Sekreterliğine sunulur.
d-Genel Kurul, meclis yürütme kurulunun belirlediği gündem ile toplanır. Gündem maddelerine geçilmeden önce yapılacak öneriler, genel kurulun kabulü ile gündeme eklenebilir.
e-Yılda en az dört kez toplanır. Genel Kurul yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan
veya katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

f-Meclisin Görevleri: Yürütme kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek ve de-
ğerlendirmek, gerektiğinde tüzük değişikliği yapmak, kente ve kadınlara özgü projeler kapsamında organizasyon ve etkinliklerde görev alabilecek çalışma grupları oluşturmak ve gerekli kararları almaktır.
g-Meclis toplantılarında oy kullanma hakkı sadece aktif üyelerindir.

B- YÜRÜTME KURULU
MADDE 10- Divan Heyeti aynı zamanda Yürütme Kuruludur. Genel Kurulun seçtiği başkan, başkan yardımcısı ve yazmandan oluşur.

Görevleri:
a- Kadın meclisinin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek.
b- Genel kurulda alınan kararların yürütülmesini, ilgili mercilerce dikkate alınmasını sağlamak.
c- İlgili tüm kurum ve kuruluşlarda kadın meclisini temsil etmek,
d- Kadın meclisine katılımı arttıracak çalışmalar yapmak,
e- Diğer il, ilçe ve belde kadın meclisi ve kadın kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmak.
f- Yıllık faaliyet raporları hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
g-Genel Kurul toplantılarına belirlenen gün, saat ve yerde en geniş üye katılımını sağlamak,
h-Kadınların ve kentin gereksiniminden yola çıkarak çalışma gruplarının hazırladıkları projelerin uygulanması konusunda yetkili mercilerle iletişimde bulunmak,
i-Çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek, faaliyetlerini aksatan grup başkanlarını uyarmak, durumu genel kurula aktarmak,
j-Kadın meclisinin davet edildiği Ulusal ve uluslar arası toplantılara katılacak olanları istekliler arasından belirlemek, katılımcıların sundukları raporları arşivlemek ve genel kurulda duyurulmasını sağlamak.

C-ÇALIŞMA GRUPLARI

MADDE 11- Gerek görüldüğünde ilçe sınırları içinde yaşayan kadınlara yönelik projeler üretmek üzere, Genel Kurul toplantısında oluşturulan veya gönüllülerin talebi doğrultusunda genel kurulun onayı ile kurulan gruplardır. Beş kişiden oluşur. Kendi içinde başkan,başkan yardımcısı ve yazmanı seçer. Başkan aynı zamanda grubun temsilcisidir. Toplantılara grup başkanı başkanlık eder, bulunmaması halinde yardımcısı, her ikisinin de olmaması durumunda başkanın görevlerini yazman üstlenir. Yazman grubun sekreterya hizmetlerinden
sorumludur. Çalışmalar ile ilgili her türlü gündem, yazışma, karar ve tutanakları düzenler ve arşivler.

Görevleri
a-Genel kurulca belirlenen konu ve çalışmalarda bulunmak
b-Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını saptamak
c-Gereksinimler doğrultusunda projeler oluşturmak ve projelerin yaşama geçirilmesi için öngörülen çalışmaları yapmak.
d-Kadınların kent sorunlarına sahip çıkmasını ve kararlarda söz sahibi olmasını sağlamak
e-Yapılan çalışmaları, önerileri, projeleri ve karar tutanaklarını genel kurulda görüşmek üzere yürütme kuruluna sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Üyelik ve Üyelik Koşulları
MADDE 12-
a)Meclise üye olmak için
1-Kadın olmak
2-Gönen belediye sınırları içinde yaşıyor olmak
3-Üyelik kaydı için nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah ile birlikte Kadın Meclisi
Yürütme Kuruluna başvuruda bulunmak.
b)Aktif Üyeler: Kadın Meclisine üye olmuş, genel kurula davet edilen ve çalışma gruplarında fiilen görev yapan üyeler kadın meclisinin aktif üyeleridir. Genel kurul da oy kullanma hakkına sahiptirler. Aralıksız üç toplantıya katılmayan üye pasif üye konumna düşer.
c)Pasif Üyeler: Meclis ve çalışma gruplarında dondurulmuş üyelerdir. Genel kurula katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar. Çalışmalara, toplantılara yeniden katılırlarsa yürütme kurulu kararı ile aktif üye statüsünü alırlar.
d)Üyeliğin Sona Ermesi: Meclis Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ve Çalışma gruplarındaçalışmayı engelleyen üyeler meclis başkanı tarafından yazılı olarak uyarılırlar. Israr halinde ise Genel Kurulda oturuma katılanların salt çoğunluğunun kararı ile üyeliği düşürülür ve üyeye bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürütme, Yürürlülük, Değişiklik

Yürütme
MADDE 13- Bu tüzük Kadın Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlülük
MADDE 14- Bu tüzük Kent Konseyi Genel Kurulu’nun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Değişiklik
MADDE 15- Bu tüzük Kadın Meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu ile değiştrilebilir.