‫راه حقیقت ــــ راه اسلام و شریعت‬

بسم الله الرحمن الرحیم
اسلام علیکم ورحمت الله
گرانو دوستانو سرنگه چی تاسو ته معلومه ده داسلام دشمنان غواری. چی. زموژ. مسلمان زوانان په. فحشا اخته کری. په تلویزو نو او. اجتماعی شبکو کی کی فحشا خپرى موژ او تاسو. باید. د دشمنان دا شوم. پلان. شند کرو گرانو او خوندو پدی گروپ کی. یوازی اسلای. وکی. او. خپل اسلامی مسولیت ادا کری
پدی گروپ كى تو ل. اسلامی قواعد مراعات کری. له. موژ سره. داسلامی موضوعاتو په رسو لو. کی همکار آوسی. په درنشت. تاسو مسلمانه. خور