សេក្ដីល្អ របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះ

សូមកុំផុសរូបអាសអាភាសនៅក្នុងនេះ{សំរាប់ផុសនៅសេចក្ដីល្អរបស់ខ្លួននឹងរូបព្រះពុទ្ធ}នឹងហាមមិនអោយផ្សាបផ្សាយ នៅlinkនឹងរូបភាពវាយប្រហារនយោបាយទេ បើមិនស្ដាប់ទេខ្ញុំនឹងលុបអ្នកចេញពី ក្រុមនេះ