USSH - VNU - K60

Nơi giao lưu học hỏi của sinh viên K60 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn <3