ACUMATICA Cloud ERP Indochina Group

Acumatica known as a next Generation Cloud ERP Platform in the globe. This is a knowledge space to share common interests of cloud ERP technology to our ACUMATICA customers and partners as well as individuals e.g. students, mobile developers, who might love next generation cloud ERP technology,

(Acumatica là nền tảng công nghệ đám mây (cloud) ERP tương lai cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thế giới. Đây là trang thông tin chia sẻ những kiến thức ứng dung thành công công nghệ nền tảng cloud ERP vào doanh nghiệp ở khu vực Đông Dương cho các khách hàng, các đối tác ở trong khu vục.

Bên cạnh đó, cũng là nơi chia sẻ về công nghệ cloud ERP mới cho các bạn yêu thích về công nghệ mới ứng dung rộng rãi ở doanh nghiệp và các ứng dung trên các thiết di động.