%%@ සොදුරැ හදවත් @%%

මෙම ගුරැපය වෙත ඔබ සැම
සාදරයෙන් පිලිගන්නවා.

මෙයට ජාතිවාදි
අසභ්‍යදැ දැමිමෙන් වලකින්න
එමනිතිරිති කඩකරන විට ඇඩිමින්මඩුල්ල
පියවර ගන්නවා ඇත..

ස්තුති...........................