Trang Thông Tin Việc Làm Biên Phiên Dịch

1. Việc tìm người:
Công Việc/ Thời Gian/ Địa Điểm/ Mức Lương/ liên hệ

2. Người tìm việc:

- Tên tuổi
- Công việc đang tìm/ địa điểm/ thời gian
- Trình độ/ kinh nghiệm
- Mức lương mong đợi
- Liên hệ (sdt/email)