Sangesari azad

این گروه برای کسانی ساخته شده که آزادی رو فریاد میکنند.برای آزادی هرکاری میکنند.آزادی رو نه برای خوش گذرونی بلکه برای عدالت دوست دارند.
برابری بین زن ومرد
کارل مارکس:<<واژگونی نظام سرمایه‌داری از طریق انقلاب کارگران و لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و لغو کار مزدی و ایجاد جامعه‌ای بی طبقه با مردمی آزاد و برابر و در نتیجه، پایان ازخودبیگانگی انسان>>