ISINXIBO SOMFAZANA

Kuyacetyiswana bafazi ngendlela umfazana makanxibe ngayo,safa zintloni ngokubona idlela yabanye bethu esinxiba ngayo,Masivuse isidima somfazana bontanga ndini .......