I WANNA BE A BILLIONARE

to UNITE all FILIPINOs.
one mission.one goal.
iangat ang Pilipinas.
umangat ang Pilipino.
magkaisa...magtulungan..sa AIM GLOBAL.