Người tìm Ship Sài Gòn (ShipS.vn)

Là nhóm để các Shop tại Sài Gòn tìm được các Ship ứng tiền 100%, uy tín và trách nhiệm !