International Marketing Rajamangala University of Technology Krungthep

ความเป็นมา: แผนกวิชาการตลาด วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (ต่อมาได้ขอพระราชทานนามเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) ซึ่งเปิดสอนระดับปวส. สาขาวิชาการตลาด ได้เสนอโครงการเปิดสอนระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด วิชาโท การตลาดระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับกรมพาณิชย์สัมพันธ์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน)
เปิดรับนักศึกษาระดับ ปวส. เข้ามาเรียนต่อระดับปริญญาตรี รุ่นแรกในปี 2530 โดยใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 และมีสัญญาความร่วมมือให้กรมพาณิชย์สัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการหลักสูตรรวมถึงรับนักศึกษาฝึกงานจนถึงปี 2535

เมื่อกรมพาณิชยสัมพันธ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก ราชมงคลธัญบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้เปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาเป็นวิชาโท การตลาดส่งออก

ในปี 2542 มีการปรับปรุงหลักสูตร และขอกลับไปใช้ชื่อหลักสูตรเป็นการตลาดระหว่างประเทศอีกครั้ง และได้รับนักศึกษาภาคสมทบเป็นครั้งแรก โดยเปิดสอนในช่วงค่ำและเสาร์อาทิตย์
ต่อมาในปี 2543 ได้ขยายหลักสูตร โดยมีทั้งหลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปี เปิดรับนักศึกษาระดับ มัยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. เพื่อเรียนต่อในประดับปริญญาตรี อินเตอร์ 14 จึงมีทั้งรุ่นต่อเนื่อง และ 4 ปี โดยมีพี่ต่อเนื่องอินเตอร์ 12 และ อินเตอร์ 13 ดูแล

ความเจริญก้าวหน้าของสาขาวิชาการตลาด-การตลาดระหว่างประเทศมีมาเป็นลำดับ จนถึงปี 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ขยับฐานะเป็นมหาวิทยาลัย และกำหนดให้วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ บพิตรพิมุขมหาเมฆ และ พระนครใต้ ควบรวมเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดระหว่างประเทศ ได้รับเกียรติให้ลดระดับจากสาขาวิชา เป็นกลุ่มวิชาภายใต้สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนภาคสมทบในพื้นที่บพิตรพิมุขเท่านั้น อินเตอร์ภาคสมทบจึงถูกปิดหลักสูตรในปี 2550

ต่อมาในปี 2552 มีการปรับปรุงหลักสูตร ตาม พรบ.การศึกษา 2545 ที่กำหนดผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถเทียบโอนรายวิชาได้จากประสบการณ์ในงานและจากผลการเรียนที่ได้รับจากสถาบันอื่น ในปี 2553 อินเตอร์ 24 จึงใช้หลักสูตรเล่มเดียวกัน ทั้งหลักสูตร 4 ปี และ เทียบโอน ที่ต้องดำเนินการเทียบโอนรายวิชาจากผลการเรียนเดิม ส่งผลให้ผู้เรียนหลักสูตรเทียบโอนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี จึงมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

ในปี 2556 สาขาวิชาการตลาด ม.ราชมงคลกรุงเทพ จึงหยุดรับนักศึกษาหลักสูตร เทียบโอน กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ เหลือไว้เฉพาะหลักสูตรเทียบโอนกลุ่มบริหารการตลาดซึ่งเรียนในเขตพื้นที่บพิตรพิมุข

ปัจจุบัน (2556) กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศเปิดรับถึงรุ่นที่ 27 พวกเราชาวอินเตอร์จึงควรภูมิใจที่เป็นปริญญาตรีหลักสูตรแรกของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯในอดีต หรือ ม.ราชมงคลกรุงเทพในปัจจุบัน :-D