Không Sợ Ế

Nhóm " Không Sợ Ế " lập ra với mục đích - nhu cầu của tất cả mọi người gọi là bị @@ FA =>>>>>>>>>>>>>>>
Là nơi giao lưu kết bạn + tìm bạn tình @@ Xóa KIẾP FA ra khỏi tâm trí :3
Vì vậy GR được mang tên là KHÔNG SỢ Ế