CAMERAMAN GANGATHO RAMBABU PAGE

దడా .....!! పాపులుకేమో దడా.....!!!!!! కదా .... !! మంచికి పడితే చేదా....!!! సదా....!!! బద్దల్ కొట్టే కదా ..!!! రాంబాబు ......!!దడా .....!! పాపులుకేమో దడా.....!!!!!! కదా .... !! మంచికి పడితే చేదా....!!! సదా....!!!
బద్దల్ కొట్టే కదా! రాంబాబు
.....!!!
..