Barcamp Myingyan

Barcamp Myingyan 2017 ကို ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မွာ ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ ၂...၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၁/၂၂) ရက္ေန႔ေတြမွာ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္
မိမိရရွိထားတဲ့ အသိပညာေတြ၊ နည္းပညာေတြကို လြတ္လပ္စြာ မွ်ေ၀ေပးဖို႔
Barcamp Myingyan 2017 ကို သြားၾကပါစို႔...