Kolej Rahman Putra, UTM Skudai

http://www.utm.my/group/rahmanputra/