ရခိုင္ျပည္နယ္(ဖုန္း/ ဆင္းကဒ္/ဆိုင္ကယ္/ အျခား/ အားလံုး) ေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုဒ္

ဖုန္းဆင္းကဒ္မ်ားဝယ္ယူလိုပါသည္
ph. 09 20 22 634 ygn/ mdy ph. 09 254 20 56 78
470 (240000) 47 ( 230000)
49 (190000) 43 (90000)
73 (115000 ) 910 (110000)
42 ( 60000) 4500 (80000)
25 ( 17000) 1500C (16000)
402 ( 70000) 400 (70000)
50/51 (220000) 200/20 (250000)
55 (300000) 5500 (350000)
65/68 (110000) 86/85 (120000)
အျခားမည္သည့္လိုင္းကဒ္မဆိုနံပါတ္လွေပၚေစ်းေပးပါသည္
နယ္မ်ားမွလည္းကားဂိတ္မ်ားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္နိုင္္ပါသည္္္